18, NALEŽNOSTI SUDOVA-POGLEDAJTE SVE ŠTA VAS SLEDUJE 10.11.2010.

Ići dole

18, NALEŽNOSTI SUDOVA-POGLEDAJTE SVE ŠTA VAS SLEDUJE 10.11.2010.

Počalji  Vasić taj Sre Nov 10, 2010 7:54 pm

NADLEŽNOST SUDOVA OPŠTE NADLEŽNOSTI, PASIVNA LEGITIMACIJA DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA I PRAVO VOJNIH I CIVILNIH LICA NA PLATU PO ODREDBAMA ČLANA 75. I 137. ZAKONA O VOJSCI JUGOSLAVIJE

I Visina plate profesionalnih pripadnika Vojske Jugoslavije, kao i visina penzija vojnih penzionera, utvrđuje se pojedinačnim upravnim aktom.

II Zakonitost tih upravnih akata i pravilnost obračuna visine plate ili penzije, ocenjuje se u upravnom postupku pred nadležnim organom i u upravnom sporu.

III U slučaju nezakonitog i nepravilnog rada državnog organa u izvršenju tako utvrđene obaveze, sud opšte nadležnosti, kao stvarno nadležan odlučuje o pravu na naknadu štete.

Obrazloženje:
Pred više opštinskih sudova u Republici, pokrenut je postupak u većem broju predmeta po tužbama vojnih i civilnih lica zaposlenih u Vojsci državne zajednice Srbija i Crna Gora, kao i vojnih penzionera, sa zahtevima za naknadu štete u visini neisplaćenih plata, odnosno penzija.

Tužbeni zahtevi zasnovani su na činjenici da tužiocima plate, odnosno penzije, nisu isplaćivane u skladu sa odredbama člana 75. i člana 137. Zakona o Vojsci Jugoslavije ("Službeni list SRJ", broj 43/94, 44/99, 74/99 i 13/2002).

Naime, članom 75. navedenog zakona koji se odnosi na plate profesionalnih vojnika, u stavu 1. propisano je da se ukupan iznos sredstava za plate profesionalnih vojnika utvrđuje prema zvaničnom podatku i neto zaradi koja služi kao osnov za utvrđivanje zarada zaposlenih u republici članici na čijoj teritoriji je sedište Saveznog ministarstva za odbranu, objavljenom u službenom glasilu te republike, s tim da prosečna plata po činu i položajna plata profesionalnih oficira i oficira po ugovoru ne može biti manja od tri niti veća od pet neto zarada iz ovog stava. Prosečna plata po činu i položajna plata profesionalnih podoficira i podoficira po ugovoru iznose od 65% do 70%, a prosečna plata vojnika po ugovoru, po činu i dužnosti od 55% do 60% od prosečne plate po činu i položajne plate svih profesionalnih oficira. U stavu 2. propisano je da ukoliko su ukupna sredstva za plate iz stava 1. veća od sredstava koja bi se utvrdila primenom propisa koji se odnose na utvrđivanje sredstava za isplatu zarada zaposlenih u republici članici na čijoj teritoriji se nalazi sedište Saveznog ministarstva za odbranu, Savezna vlada može umanjiti do 20% iznose sredstava za plate utvrđene prema odredbama stava 1. ovog člana.

U članu 137. stav 1. istog zakona, koji se odnosi na plate civilnih lica, propisano je da se ukupan iznos sredstava za plate ovih lica utvrđuje tako da prosečna osnovna plata ne može biti manja od jednog niti veća od četiri iznosa neto zarade koja služi kao osnov za utvrđivanje zarada zaposlenih u republici članici na čijoj se teritoriji nalazi sedište Saveznog ministarstva za
odbranu, prema zvaničnom podatku objavljenom u službenom glasniku te republike, a u stavu 2. da Savezna vlada, ako su ukupna sredstva za plate iz stava 1. ovog član veća od sredstava koja bi se utvrdila primenom propisa koji se odnose na utvrđivanje sredstava za isplatu zarada zaposlenih u republici članici na čijoj se teritoriji nalazi sedište Saveznog ministarstva za odbranu, može umanjiti do 20% iznose sredstava za plate utvrđene prema odredbama stava 1. ovog člana.

Članom 244. propisano je da se starosna penzija utvrđuje u određenom iznosu od penzijskog osnova, koji čini plata koja pripada profesionalnom vojniku po članu 71. ovog zakona, u poslednjem mesecu, pre prestanka svojstva profesionalnog vojnika, prema elementima plate koju profesionalni vojnik ima u času prestanka profesionalne vojne službe.

Tužena strana osporava osnov i visinu tužbenog zahteva, navodeći da prema članu 87. i 150. Zakona o Vojsci Jugoslavije, Savezna vlada propisuje platu i druga primanja profesionalnih vojnika i civilnih lica u Vojsci Jugoslavije, te da je shodno tome, Uredbom o platama i drugim novčanim primanjima profesionalnih vojnika i civilnih lica u Vojsci Jugoslavije ("Službeni list SRJ", broj 35/94, 42/94, 9/96, 1/2000, 2/2000 i 54/2002), Savezna vlada utvrdila visinu plata profesionalnih pripadnika Vojske SCG prema činu i položajnoj grupi. Prema odredbama člana 52. stav 1. Uredbe, Savezna vlada u smislu člana 75. i 137. Zakona o Vojsci, određuje koeficijent za utvrđivanje ukupnog iznosa sredstava za plate profesionalnih vojnika i civilnih lica u Vojsci, a prema stavu 2. istog člana, Savezni ministar za odbranu, u okviru ukupnih iznosa novčanih sredstava iz stava 1. ovog člana, donosi odluku o vrednosti boda, odnosno koeficijenta za obračunavanje plata i drugih novčanih primanja.

Odlukom Savezne vlade o određivanju koeficijenata za utvrđivanje ukupnog iznosa sredstava za plate profesionalnih vojnika i civilnih lica u VJ ("Službeni list SRJ", broj 7/96 i 1/2000), propisano je da koeficijent za utvrđivanje ukupnog iznosa sredstava za plate profesionalnih vojnika iznosi 3,0 prema neto zaradi po zaposlenom isplaćenoj za prethodni mesec u privredi republike članice na čijoj je teritoriji sedište Saveznog ministarstva za odbranu, a civilnih lica u VJ 2,1 prema toj zaradi.

Zakonom o finansiranju SRJ ("Službeni list SRJ", broj 53/03 i 26/95), između ostalog, propisano je da je za izvršenje Saveznog budžeta odgovorna Savezna vlada i da su organi i organizacije SRJ dužni da svoje predračune sredstava usklade sa iznosima sredstava utvrđenih u svom budžetu. Nosioci i korisnici sredstava iz Saveznog budžeta mogu stvarati obaveze na teret tih sredstava u granicama budžetom raspoređenih sredstava za određene namene do kraja godine za koju je budžet donesen, a samo je Vlada ovlašćena da menja namenu i visinu sredstava raspoređenih u Saveznom budžetu. Sredstva za plate u delu Saveznog budžeta namenjenog za odbranu odobrena su Zakonom o Saveznom budžetu i merama Savezne vlade i plate u Vojsci su se mogle usklađivati samo u okviru sredstava odobrenih tim zakonom.

Polazeći od navedenog, prvostepeni sudovi su kao sporna pravna pitanja koja su od prejudicijalnog značaja za odlučivanje u ovakvim sporovima istakli:

1) - nadležnost sudova opšte nadležnosti da odlučuju u ovakvoj vrsti sporova;

2) - pasivna legitimacija tužene države – Državne zajednice Srbija i Crna Gora;

3) – pravo profesionalnih pripadnika Vojske Jugoslavije (profesionalni vojnici i civilna lica na službi u VJ), na platu obračunatu po odredbama citiranih člana 75. odnosno člana 137. Zakona o Vojsci ili se ona određuje na način i u visini propisanoj navedenom Uredbom i Odlukom Savezne vlade.

U vezi sa ovim poslednjim, postavljeno je i pitanje osnovanosti zahteva za isplatu razlike u penziji vojnih osiguranika s obzirom da ona zavisi od visine plata profesionalnih vojnika (penzijski osnov – član 244. Zakona o Vojsci).

Očigledna složenost postavljenih pitanja, koja jesu od značaja za odlučivanje u većem broju predmeta, opravdava odluku Vrhovnog suda Srbije, da o ovim spornim pitanjima zauzme pravni stav na osnovu ovlašćenja iz člana 176. ZPP.

Pitanje razgraničenja sudske i upravne nadležnosti pojavljuje se kao sporno pre svega zbog činjenice da su pojedinačni akti kojima su određene plate profesionalnih pripadnika Vojske, upravni akti, doneti po pravilima upravnog postupka, čija se pravilnost i zakonitost ocenjuje u upravnom sporu pred nadležnim sudom.

Uređujući pitanje nadležnosti za rešavanje o odnosima u službi i za donošenje drugih akata, Zakon o vojsci u članu 152, propisuje da starešina jedinice, odnosno ustanova koju on odredi, pored ostalog rešava o prijemu u službi, postavljenju, određivanju plate, prestanku službe u Vojsci i drugim odnosima u službi civilnih lica u Vojsci, a članom 156. propisana je nadležnost organa za rešavanje u ovim upravnim stvarima u prvom i drugom stepenu, po pravilima upravnog postupka. Pravo na pokretanje upravnog spora protiv konačne odluke u ovim stvarima, nije isključeno.

Odredbom člana 53. stav 1. pomenute Uredbe o platama i drugim novčanim primanjima, propisano je da se plata profesionalnom vojniku odnosno civilnom licu u Vojsci, osim vojnog dodatka, utvrđuje na osnovu naredbe, odnosno rešenja o postavljenju na formacijsko, odnosno radno mesto i podataka o oceni rezultata rada, a obračunava se i isplaćuje po platnom spisku. Vojni dodatak, poseban deo plate, posebne i druge naknade, nagrade, otpremnine i druga novčana primanja iz Uredbe, isplaćuju se na osnovu rešenja koja po službenoj dužnosti donosi nadležni starešina.

Naredbu, odnosno rešenje donosi starešina, tj. državni organ, rešavajući o pravu profesionalnog vojnika u upravnoj stvari, utvrđujući na taj način, pored ostalog i pravo na platu kao i obim tog prava, odnosno visinu plate i takav akt ima svojstvo upravnog akta. Ocenu njegove zakonitosti, pa i kontrolu pravilne primene odredaba pozitivnih propisa na koje su stranke u ovim sporovima zasnovali svoje zahteve i na koje se odnosi i sporno pravno pitanje, vrše nadležni organi koji određuju plate zaposlenih i nadležni sud (ranije vojni, a sada Sud Srbije i Crne Gore), povodom pravnih sredstava podnetih protiv tih pojedinačnih akata u skladu sa zakonom. Konačna i pravnosnažna odluka nadležnog organa o visini plate profesionalnog pripadnika VJ predstavlja osnov za njenu isplatu od države, kada se između ovih subjekata uspostavlja obligacionopravni odnos odnosno dužničko-poverilački odnos iz koga može proizaći i obaveza na naknadu štete, ako je isplata novčanog iznosa uskraćena u celini ili delimično, zbog nezakonitog ili nepravilnog rada državnog organa, a u smislu člana 172. stav 1. ZOO.

Građansko odeljenje Vrhovnog suda Srbije usvojilo je 6.04.2004. godine pravno shvatanje, koje se može primeniti i na sporni odnos, prema kome nadležnost organa uprave za postupanje po zahtevu za ostvarivanje prava na naknadu po Zakonu o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca i naknade po Zakonu o vojsci, ne isključuje nadležnost redovnog suda da postupa u parnici radi naknade štete zbog nezakonitog i nepravilnog rada državnog organa na osnovu člana 172. ZOO. Dato obrazloženje odnosno razlozi su primenljivi i na spornu pravnu situaciju, jer je napred navedenim propisima obezbeđena zaštita prava profesionalnih pripadnika Vojske u upravnom postupku i kroz sudsku kontrolu u upravnom sporu. Međutim, ako nadležni organ, bez zakonom propisanog razloga, uskraćuje isplatu plate ili penzije u celini ili delimično ili pak vrši selekciju izvršenja obaveza po izvršnim rešenjima, ili na drugi način nepravilno ili nezakonito postupa, redovni sud je u parnici radi naknade štete stvarno nadležan za presuđenje ovih sporova, s obzirom da je kao osnov odgovornosti tužene države naveden nezakonit i nepravilan rad njenih organa. Upravo iz takvog odnosa i odgovornosti države za rad njenih organa, proizilazi i njena pasivna legitimacija u ovim sporovima.

ZAKLJUČAK: Vojni penzioneri Vaše penzije bi bile veće od 1.12008.g. ili od 1.10.2008. god. za 33%, ako bi smo TUŽILI ZA SVE OVE VREDNOSTI BODOVA OD 1.1.2008.G ODJEDNOM. MNOGI SU NAS NAVUKLI NA RAZUMEVANJE I PATRIOTIZAM DA SUŽIMO SEGMENT PO SEGMENT DA BI NAS ČERUPALI A FSOVO DA BI OD KAMATA OBEZBEDIO ISPLATU, DONEVŠI ODLUKU DA MESEČNO OBRADE SAMO STOTINU PREDMETA I TO ISPLATE.
ZATO STOJIMO ČVRSTO UZ SVA RUKOVODSTVA I UDRUŽENJA KADA KAŽU "E PA NEĆE MOĆI....." DRAGANJAC IZ UVPS.
Sve češće čujemo razne negativne priče o našim generalima. Ne nasedajte na političke foskule i partijsko-stranačku politiku. To su naši sinovi, naši rukovodioci i mi smo postigli sa njima sve i narod to zna, a zlonamerni neka pokreću tužbe protiv njih zbog toga što imaju da loše kažu.
ČUVAJMO UGLED I DOSTOJANSTVO GRAĐANINA, VOJNOG PENZIONERA, PORODICU I SVE OVO ŠTO RADIMO RADIMO ZA NAŠU DECU I ONE KOJI SU NAS OBAVEZALI DAJUĆI SVOJ ŽIVOT I DEO TELA ZA SRBIJU ČASTI I POŠTENJA.

(Pravno shvatanje Građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije utvrđeno na sednici od 31. maja 2005. godine)


Drage kolege, javite se i Vi i javite prijateljima za OSTVARIVANJE SVOJIH PRAVA E-MAIL:vasicdejan53@hotmail.com
avatar
Vasić

Broj poruka : 74
Datum upisa : 19.05.2010
Lokacija : Požarevac

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh

- Similar topics

 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu