23. PRIMERAK TUŽBE ZA POTRAŽIVANJA OD 2008.god

Pogledaj prethodnu temu Pogledaj sledeću temu Ići dole

23. PRIMERAK TUŽBE ZA POTRAŽIVANJA OD 2008.god

Počalji  Vasić taj Sre Nov 17, 2010 8:02 pm

TEMA:2 ZA SVAKI TREĆI DAN cheers farao lol!

Drage kolege evo jednog primerka dobijenih potraživanja lica

DRUGI OPŠTINSKI SUD BEOGRAD od 5.3.2009. god. N.N. lice (arhiva dopisnika Vasića) cheers

Tužilac je korisnik prava na starosnu penziju koju ostvaruje kod tuženog počev od 01.01.1999. godine u procentu 85% penzijskog osnova,koju čini plata po. činu I poiožaju ( osnovna plata), plata po stažu i vojni dodatak koji je tužilac imao u: času prestanka vojne službe.

Dokaz: Rešenje SP br. Vaš broj UP-1 od 05.12.2007. godine.

Konkretizacija napred navedenih elemenata (struktura) plate profesionalnog vojnika, a time i elemenata (strukture ) penzijskog osnova uređena je Uredbom o platama i drugim novčanim primanjima profesionalnih vojnika i civilnih lica u Vojsci Jugoslavije ( u daljem tekstu; Uredba o platama," Službeni lista SRJ", br.35/94, 42/94, 9/96, 2/2000, 54/2002 i "Službeni list SCG", br. 35/2004 i 42/2005 ).

Članom 261. Zakona 6 Vojsci Jugoslavije ("Službeni list SRJ", br.43/94, 28/96, 44/99, 74/99,'3/02 i "Službeni list SCG", br.7/05 i 44/05), propisano je da ranije utvrđene penzije usklađuju se sa sa izmenama plata profesionalnih vojnika istog čina i položaja, tako što se izmeneni iznosi plata uzimaju za utvrđivanje novog penzijskog osnova, a ume i iznosa penzije.

Članorn 4. stav l. tačka 4. Uredbe o nadležnosti, deiokrugu, organizaciji i način poslovanja Fonda socijalnog osiguranja vojnih osiguranika ( "Službeni list SRJ" 43/94 ), propisano je da tuženi 'Vrši ispaltu penzija,..., i njihovo usklađenje sa Zakonom i propisima donetim na osnovu zakona", a tačkom 1. istog člana propisano je da tuženi" obezberJuje ostvarivanje prava i obaveza iz socijalnog osiguranja vojnih osiguranika propisanih Zakonom o Vojsci Jugoslavije i propisima donesenim na osnovu tog zakona".

Članom 5. stavi. Uredbe o načinu ostavarivanja i prestanku prava iz penzijskog i
invalidskog osiguranja vojnih osiguranika ("Službeni fist SRJ " br. 36/94),
propisano je da se penzije i druga primanja vojnih osiguranika usklađuju po
službenoj dužnosti. Članom 12. iste Uredbe propisano je da se penzija stiče i
dospeva danom ispunjenja uslova, a utvrđuje se u mesečnom iznosu i isplaćuje
se unazad.

Stupanjem na snagu Zakona o Vojsci Srbije (" Službeni glasnik RS" br, 116/2007.) 01. januara 2008. godine, utvrđeni su novi način usklađivanja vojnih penzija.

Član 193. stav 1, Zakona o Vojsci Srbije glasi:
"Usklađivanje iznosa penzija vojnih osiguranika ostvarenih do dana stupanja na snagu ovog zakona, kao i penzija ostvarenih po stupanju ovog zakona ла snagu, vrši se po dinamici i na način utvrđen zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje

Člana 75. Zakon o izmenama I dopunama zakona o penzijskom i 7 invalidskom osiguranju, ( " Službeni glasnik RS" br. 85/05 od 29.02.2005. god.) glasi:
"Ukoliko prosečni iznos penzije korisnika u osiguranju zaposlenih isplaćene za prethodnu godinu iznosi manje od 60% od iznosa prosečne zarade bez poreza i doprinosa zapslenih na teritoriji Republike u prethodnoj godini, penzije će se | vanredno uskladiti od 1. januara tekuće godine, za procenat kojim se obezbeđuje da se iznos prosečne penzije za prethodnu godinu korisnika u osiguranju zaposlenih dovede do nivoa od 60% prosečne zarade bez poreza i doprinosa isplaćene u prethodnoj godini.
Ovo vanredno usklađivanje može se primenjivati najduže tri godine od daha početka pri mene ovog zakona.

Tuženi nije postupio u skladu sa napred citiranim obavezama, i ni do danas nije izvršio uslađivanje i ispatu penzije prema članu 193. stav 1. Zakona o Vojsci Srbije i člana 75. Zakon o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Prema članu 75. Zakon o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, ( " Službeni glasnik RS"br. 85/05 od 29.02.2005. god.),
Republički fond PIO je utvrdio i svojim penzonerima poveća penzije za 11,06%. Tuženi to nije uradio.

Zbog napred navedenog nezakonitog postupanja tuženog, tužilac je pretrpeo i dalje trpi štetu, kako sledi:

> U periodu od 01.01.2008. godine do 31.03.2008. godine, tuženi je obračunavao i ispaltio tužiocu mesečni deo penzije po vrednosti boda od 9,40 dinara, a trebao je da mi isplati po vrednosti boda 10,44 dinara, tj: uvećan boda za 11,06%. Tako sam primio penziju u mesečnom iznosu od 37,969,07 dinara, a trebao sam da primim 42.166,90 dinara. Raziika je 4.197,83 dinara ( ukupno za ovaj period iznosi 12.593,49 dinara).
- U periodu od 01.04.2008. godine do 30.09.2008. godine, tuženi je obračunavao i isplatio tužiocu mesečni deo penzije po vrednosti boda 10,05 dinara, a trebalo je da mi isplati po vrednosti boda 11,168 dinara, tj; uvećan bod za 11,06%. Tako sam primi penziju u mesečnom iznosu od 40.611,89 dinara, a trebao sam da primim 45.107,27 dinara. Razlika je 4,495,38 dinara ( ukupno za ovaj period iznosi 26.972,28 dinara).
- U periodu od 01.10.2008. godine do 28.02.2009. godine;tuženi je obračunavao i ispiatio tužiocu mesečni deo penzije po vrednosti boda 11,474 dinara, a trebalo je da mi isplati po vrednosti boda 12,745 dinara, tj;
. uvećan bocd za 11,06%. Tako sam primio penzijuij mesečnom iznosu od 46.351,27 dinara, a trebao sam da primim 51,476,74 dinara, Raziika je - 5.148,05 dinara ( ukupno za ovaj period iznosi 25.740,25 dinara).

Ukupna šteta koju je tužilac pretrpeo zbog neispaićivanja deia pripadajuće penzije po osnovu vanrednog usklađivanja od 01. januara 2008. godine za period od 01.01.2008. godine do 28.02.2009. godine iznosi 65.306,02 dinara.

Dokaz:
- priznanje optuženog i po potrebi,
- veštačenje po stalnom.sudskom veštaku ekonomsko - finansijske struke, Janković Živorad, Novi Beograd, u! Peđe Milosavljevića br. 64/9.

Tužilac predlaže da sud, nakon izvođenja predloženih dokaza donese sledeću,

P R E S U D U

Usvaja se tuženi zahtev, pa se obavezuje tuženi Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika da tužiocu VAŠE IME I PREZIME na ime manje isplaćenih iz1nosa penzije isplati:

1,- za januara 2008. godine iznos od 4.197,83 dinara sa zakonski zateznom
kamatom počev od 20.02.2008. godine; 2.- za februar 2008. godine iznos od 4.197,83 dinara sa zakonski zateznom kamarom počev od 20.03.2008. godine; 3.- za mart 2008. godine iznos od 4.197,83 dinara sa zakonski zateznom kamatom počev od 20.04.2008. godine; 4,- za april 2008. godine iznos od 4.495,38 dinara sa zakonski zateznom kamatom počev od 20.05.2008. godine; 5.- za maj 2008. godine iznos od 4.495,38 dinara sa zakonski zateznom kamatom počev od 20.06.2008. godine; 6.- za juni 2008. godine iznos od 4.495,38 dinara sa zakonski zateznom kamatom počev od 20.07.2008. godine; 7.- za juli 2008. godine iznos od 4.495,38 dinara sa zakonski zateznom kamatom počev od 20.08.2008. godine; 8.- za avgust 2008. godine iznos od 4.495,38 dinara sa zakonski zateznom kamatom počev od 20.09.2008. godine; 9.- za septembar 2008. godine iznos od 4.495,38 dinara sa zakonski zateznom kamatom počev od 20.10.2008. godine; 10.- za oktobar 2008. godine iznos od 5.148,05 dinara sa zakonski zatezno kamatom počev od 20.11.2008. godine; 11.- za novembar 2008. godine iznos od 5.148,05 dinara sa zakonski zateznom kamatom počev od 20.12.2008. godine; •12.- za decembar 2008. godine iznos od 5.148,05 dinara sa. zakonski zateznom kamatom počev od 20.01.2009. godine; 13.- za januar 2009. godine iznos od 5.148,05 dinara sa zakonski zateznom kamatom počev od 20.02.2009. godine; 14.- za februar 200.9. godine iznos od 5.148,05 dinara sa zakonski zateznom kamatom počev od 20.03.2009. godine;

Sve u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude pod pretnjom prinudnog
izvršenja.

Obavezuje se tuženi da tužiocu nadoknadi troškove spora.


TUŽILAC
KOMENTAR:

DRAGE KOLEGE EVO KAKO IZGLEDA JEDNA PRESUDA I DOBIJENI SPOR, MEĐUTIM ILI AKO SE DRUGAČIJE NE NAREDI ILI ALI.....

ISPLATA POTRAŽIVANJA NPR. ZA 11,06% NA OSNOVI DUG JE OKO 65.000 DINARA + ZATEZNA KAMATA KOJA IZNOSI OKO 21.000 DIN. ŠTO UKUPNO IZNOSI PRKEO 86.000 DINARA.

ISPLATA SE MOŽE IZVRŠITI NA SLEDEĆI NAČIN:
1.-ako sa advokatom sklopite dogovor i u trenutku davana punomoćja dogovorite da mu platite 2.000 din za kopiranje dokumenata i izradu predračuna po periodima koliko je to sa zateznom kamatom, Vi ćete morati da povedete računa da li će advokat da vam ponudi što čine uvek-da Vama isplati glavni dug i naplati 10% na kraju dobijenog spora. Izvršnim rešenjem Upravnog suda, FSOVO mora da uplati 86.000 dinara sa zateznom kamatom po prvoj varijanti advokatu, pa ćete do isplate doći i 65.000 dinara (osnovnog duga) u roku od 15-30 dana, aliće zato advokat da Vam uzme ne 10% već 1/3 od ukupnog iznosa, ili pristajete kada mućnete svojim iskustvom i glavom po

2.-varijanta: da novac se uplati Vama na tekući račun i dobijete 86.000 din, a zatim uplatite advokatu dogovorenih 10-15%.

Kao što vidite advokati neće da Vam daju primerak tužbe (da nebiste fotokopirali predmete) a takođe vidite da uzimaju više od dogovorenog procenta.

3.-Problem je u otme što do načina obraćuna potraživanja obračun zatezne kamate se može vršiti na više načina i sa različitim koeficijentima koje objavljuje Privredni savetnik/Registar propisa, na kome sam lično radio i program i otkrivao greške koje nastaju (pogrešnim unosam stope rasta cena na malo (godišnje ili mesečne sa dve decimale) a onda program generiše obraćun sa 8 decimala za svaki dan tog meseca. Mnogo ima grešaka ali i namernih jer kako bolje razumeti uopšteno namernu grešku nego: da svako je od nas u periodu od 2000.g. do danas oštećen za 15,5 miliona dinara, a tužbenim putem dobijamo oko 65.000 + 156.000, 256.000 i najviše do 350.000 dinara umesto 15,5 miliona. Zateznu kamatu nam uzimaju advokati a nepravilnim i načinom obračuna za minimalnu isplatu dobijamo do 356.000 dinara. Pošteno od magistara, direktora FSOVO, MO i drugih učesnika u pljački korpusa vojnih penzionera.
Nije to sve, ali zbog male zainteresovanosti i nepoverenja da neko može da iznese stvarno stanje i suoči se sa istinom današnjih rukovodioca dovoljno je izneti još jednu "laž" kada direktor FSOVO u Nišu masi okupljenih penzionera kaže: "Dok sam ja direktor FSOVO Vi nikada nećete dobiti ta potraživanja". Pošteno rečeno zar ne!

Sledeća tema-3 će se odnositi na "vrednosti boda od 2000.g. koje smo primali, vrednosti koje su nas sledovale i vrednosti boda i povećanja do kraja 2008.g.".

Srdačan pozdrav e-mail vasicdejan53@hotmail.com ili 061/8060265Poslednji put izmenio Vasić dana Pet Nov 19, 2010 6:44 pm, izmenio ukupno 2 puta
avatar
Vasić

Broj poruka : 74
Datum upisa : 19.05.2010
Lokacija : Požarevac

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: 23. PRIMERAK TUŽBE ZA POTRAŽIVANJA OD 2008.god

Počalji  Milekol taj Pet Nov 19, 2010 8:55 am

Gospodine Vasiću činimi se da je greška u naslovi trebalo bi stoji za potraživawa od 2008. godine , ja imam odličan primerak tužbe za "Veliki dug" po čl. 75. ZVJ tj za K-3 ali ima dosta stranica oko 11, da li bi bilo dobro da vam je pošaljem.
Pozdrav: Milekol

Milekol

Broj poruka : 10
Datum upisa : 13.09.2010

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Svaki dokument je dobrodošao

Počalji  Admiral taj Pet Nov 19, 2010 10:08 am

Poštovani kolega.

Sve što imate od dokumenata bez obzira na veličinu i oblik možete poslati bilo Vasiću bilo meni pa ćemo ga odmah staviti u deo dokumenata ako ne mogu stati u FORUM pa ćemo dati putanju do istog kako bi ga ljudi pročitali.

HVALA VAM što delite informacije i muke sa nama.

Pozdrav.
avatar
Admiral
Admin

Broj poruka : 28
Datum upisa : 21.04.2010
Godina : 55
Lokacija : Kragujevac

Pogledaj profil korisnika http://www.radio-admiral.info

Nazad na vrh Ići dole

Re: 23. PRIMERAK TUŽBE ZA POTRAŽIVANJA OD 2008.god

Počalji  Vasić taj Pet Nov 19, 2010 6:42 pm

Milekol ::Gospodine Vasiću činimi se da je greška u naslovi trebalo bi stoji za potraživawa od 2008. godine , ja imam odličan primerak tužbe za "Veliki dug" po čl. 75. ZVJ tj za K-3 ali ima dosta stranica oko 11, da li bi bilo dobro da vam je pošaljem.
Pozdrav: Milekol

ODGOVOR>Možda ćemo je i objaviti u celosti sa izmenama matičnih podataka tužioca
Kolega uvek rado sam spreman za saradnju i pošaljite na e-mail moj: vasicdejan53@hotmail.com


Poslednji izmenio Vasić dana Pet Nov 19, 2010 6:46 pm, izmenjeno ukupno 1 puta
avatar
Vasić

Broj poruka : 74
Datum upisa : 19.05.2010
Lokacija : Požarevac

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: 23. PRIMERAK TUŽBE ZA POTRAŽIVANJA OD 2008.god

Počalji  Vasić taj Pet Nov 19, 2010 6:45 pm

Milekol ::Gospodine Vasiću činimi se da je greška u naslovi trebalo bi stoji za potraživawa od 2008. godine , ja imam odličan primerak tužbe za "Veliki dug" po čl. 75. ZVJ tj za K-3 ali ima dosta stranica oko 11, da li bi bilo dobro da vam je pošaljem.
Pozdrav: Milekol

ODGOVOR: Zahvaljujem se na korekciji privid i lična greška. Srdačan pozdrav od Vasića!
avatar
Vasić

Broj poruka : 74
Datum upisa : 19.05.2010
Lokacija : Požarevac

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Moli dostavu tuzbe

Počalji  milovan vulikic taj Ned Dec 19, 2010 8:22 pm

Postovani Milekol jedan sam od pokretaca tuzbe za veliki dug. Prva presuda je negativna. Po zalbi okruzni sud je moju zalbu usvojio i vratio na novi postupak. Na novom rocistu sam povukao tuzbu a razlog je bio koji ovde nebi Vam obrozlozio.
Imam podatke oko postupka koji je vodio UVPS ako Vas intersuje mogu Vam ih prezentirati koje sam dobio uvidom u spise suda.
Bio bi Vam zahvalan da mi preko mog mail-a dostavite pomenutu tuzbu jer sam se jako pokajao sto sam tuzbu povukao i mislim da ako postoje pravni uslovi da od toga duga ne treba da odustanemo.
moj mail:mvulikic@gmail. com.
s velikim postovawem Milovan sa pozivom ujedinimose, predstoje teska vremena

milovan vulikic

Broj poruka : 19
Datum upisa : 24.05.2010

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: 23. PRIMERAK TUŽBE ZA POTRAŽIVANJA OD 2008.god

Počalji  Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Pogledaj prethodnu temu Pogledaj sledeću temu Nazad na vrh

- Similar topics

 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu