Став УВПС и ФСОВО о 11,06%

Pogledaj prethodnu temu Pogledaj sledeću temu Ići dole

Став УВПС и ФСОВО о 11,06%

Počalji  Admiral taj Čet Dec 23, 2010 7:33 pm

Кад је реч о усклађивању војних пензија са ванредним повећањем пензија од 1. јануара 2008. године (11,06 одсто), Удружење војних пензионера Србије је, 31. јануара 2008, упутило допис директору Фонда СОВО, министру одбране и министру рада и социјалне политике у коме се захтева усклађивање војних пензија. У том допису је, између осталог, наведено:
„Одредбом члана 193. став 1. Закона о Војсци Србије прописано је да ће се усклађивање износа пензија војних осигураника вршити „по динамици и на начин утврђен законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање", а одредбом става 2. члана 197. истог закона стављене су ван снаге одредбе члана 261. Закона о Војсци Југославије, којима је било уређено ускпађивање пензија војних осигураника.
Следствено цитираним одредбама Закона о Војсци Србије, усклађивање износа пензија војних осигураника се од 1. јануара 2008. године врши по одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, односно по одредбама чл. 80 и чл. 73 и 75 Закона о изменама и допунама наведеног закона. Полазећи од наведених одредаба, сматрамо да и војним пензионерима припада ванредно усклађивање пензија почев од 1. јануара 2008. године, а у проценту утврђеном за лица која пензију остварују по Закону о пензијском и инвалидском осигурању, те тражимо да им се тако усклађене пензије исплаћују почев од 1. јануара 2008. године.
Први одговор Удружењу ВПС стигао је из Фонда СОВО. У том одговору, од 25. марта 2008. године, између осталог се истиче:

Инструкцијом за израду Предлога финансијског плана одбране Републике Србије за 2008. годину инт, бр. 18-544 од 31.7.2007. године, предвиђено је да ће Фонд за социјално осигурање војних осигураника извршити повећање пензија од 1. јануара 2008. године за 4,2%. Законом о Војсци Србије, у члану 193. став 1. прописано је да се усклађивање војних пензија врши у складу са одредбом члана 80. Закона о пензијском и инвалидском осигурању Р. Србије, којом је прописано да се усклађивање пензија
врши у априлу и октобру теку-ће године, с тим што се за 2008. годину усклађивање врши збиром процената (87,5 % - раст трошкова живота + 12,5% - раст зарада), раста, односно пада трошкова живота и зарада.

У јануару је извршено ванредно усклађивање цивилних пензија за 11,6%, тако што су просечне пензије враћене на ниво од 60% од просечне нето зараде у Републици Србији и самим тим предметно усклађивање се не може применити на кориснике војних пензија. Министар одбране донео је Одлуку о усклађивању војних пензија за 2007. годину, којом је прописано да новчана вредност бода за обрачунавање пензија и других новчаних накнада износи 9,40 динара и да ће се обрачун и исплата разлике између усклађеног износа пензије из тачке 2. наведене одлуке и исплаћеног износа извршити истовремено са исплатом првог дела пензија за март 2008. године."

Из Министарства рада и социјалне политике одговорили су 23. априла 2008. године. У том одговору се, између осталог, каже: Поводом Ваше представке упућене овом министарству која се односи на питање примене ванредног усклађивања пензије сагласно Закону о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС", број 85/05), и на кориснике војне пензије, указујемо на следеће: Одредбом члана 75. наведеног Закона прописано је да се уколико просечан износ пензије корисника у осигурању запослених исплаћене за претходну годину износи мање од 60% од износа просечне зараде без пореза и доприноса запослених на територији Републике у претходној години, пензије ванредно усклађују од 1. јануара текуће године, за проценат којим се обезбеђује да се износ просечне пензије за претходну годину корисника у осигурању запослених доведе на ниво од 60% просечне зараде без пореза и доприноса исплаћене у претходној години. Међутим, у претходној години, односно до 1. јануара 2008. године, садашњи корисници војних пензија нису били у постојећем систему пензијског и инвалидског осигурања, а наведеном одредбом прецизирано је да се ванредно усклађивање односи на корисника у осигурању запослених исплаћених за претходну годину. Према томе, имајући наведено у виду, односно да у претходној години садашњи корисници војних пензија нису били у постојећем систему пекзијског и инвалидског осигурања, нема основа за примену ванредног усклађивања пензије и на кориснике војних пензија".
Поводом великог броја захтева корисника војне пензије, који се односе на доношење решења о усклађивању пензије од 11.06 одсто, у Удружење војних пензионера Србије, 27. октобра 2009. године, стигао је допис из Фонда СОВО у коме се, између осталог, каже:
Стручна служба Фонда за социјално осигурање војних осигура-ника је попредметном питању прибавила став и мишљење Министарства рада и социјалне политике, као надлежног министарства, које указујена чињеницу да до 1. јануара 2008. године, садашњи корисници војнкх пензија нису били у постојећем систему пензијског и инвалидског осигурања а да се ванредно усклађење односи на корисникау осигурању запослених исплаћених за претходну годину. Наиме, одредбомчлана 75. Закона о ПИО прописано је да се, уколико просечан износ пензије корисника у осигурању запослених исплаћене за претходну годину износи мање од 60 одсто од износа просечне зарадебез пореза и долриноса запослених на територији Републике Србијеу претходној години, пензије ванредно усклађују од 1. јануара текуће године за проценат којим се обезбеђује да се износ просечне пензије за претходну годину корисника у осигурању доведе на ниво 60 одсто просечне зараде без пореза и доприноса исплаћене у претходној години.
Одредбом члана 193. став 1. Закона о ВС који је ступио на снагу 1. јануара 2008. године, прописано је да се усклађивање износа пензија војних осигураника остварених до дана ступања на снагу овог Закона, као и пензије остварених по ступању овог Закона на снагу, врши по динамици и на начин утврђен Законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање.
На основу напред наведеног и на чињеницу да у претходној години корисници војних пензија нису били у постојећем систему пензијског и инвалидског осигурања нема правног основа за примену ванредног усклађивања пензије и на кориснике војних пензија.
Како је Стручна служба Фонда за СОВО суочена са великим бројем захтева за доношење решења о усклађивању пензије од 11,06 одсто почев од 1. јануара 2008. године, то вас молимо да преко својих општинских одбора обавестите кориснике војних пензија о напред наведеном, како би се избегло непотребно подношење захтева."
Ова информација Фонда СОВО објављена је у „Војном ветерану" број 70, октобра 2009. године. Поред те информације објављено је и мишљење Извршног одбора Главног одбора УВПС које гласи:
Сагласни смо са становиштем Фонда за СОВО и аргументацијом на којој се заснива, садржаном у напред цитираном акту.
Уколико неки корисници војне пензије, ипак сматрају да им припада право на предметно усклађивање пензије, треба да, пре покретања парнице, у управном поступку и улравном спору прибаве правоснажну одлуку којомсе то право утврђде.
Напред наведено треба имати у виду при одпучивању да ли покретати поступак за реализацију права на усхлађивање пензије за 11,06 одсто или то не чинити."
Удружење војних пензионера Србије, 21. априла ове године, упутило је свим општинским (градским) одбормма УВПС информацију о подношењу Захтева за доношење решења о усклађивању пензије (11,06) одсто). У тој информацији се, између осталог, наводи:
„Фонд за социјално осигурање војних осигураника, следећи становиште Министарства рада и социјалне политике, није ускладио пензије војних осигураника односно повећао за 11,06% од 1. јануара 2008. године сходно одредби члана 193. Закона о Војсци Србије и Решењу Фонда ПИО бр. 181-431/08 од 25. јануара 2008. године, а појединачне захтеве корисника војних пензија за то усклађивање одбија као неосноване. С тога, корисници војне пензије који сматрају да им то право припада треба да поступе како следи:
1. Да Фонду СОВО поднесу Захтев за доношење решења о усклађивању, по обрасцу у прилогу овога акта. Они који су већ поднели такве захтеве, не треба да их поново подносе, јер они, иако непотпуни, одговарају намени;
2. Уколико Фонд не донесе решење по захтеву у року од 60 дана или решењем зах-тев одбије, треба изјавити жалбу комисији Скупштине Фонда СОВО за ревизију и решавање у другом степену о правима из пензијског и инвалидског осигурања војних осигураника.
3. Уколико жалба буде одбијена или по њој не буде одлучено у року од 60 дана, треба покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду.
4. Уколико тужба у управном спору не би била уважена, може се поднети уставна жалба Уставном суду Србије.
5. Уколико се у било којој фази поступка исходи првостепена одлука којом се признаје право на спорно повећање пензије, а Фонд по томе не поступи, може се закинуто право остварити у парници за накнаду штете.
Са напред наведеним треба на погодан начин упозна чланство“.
До садај е више оштећених покренуло парнице за накнаду предметног дуга. У тим парницама је донето неколико пресуда због изостанка туженог Фонда за СОВО са рочишта, којима је тужбени захтев уважен из тог процесног разлога, а није донета ни једна пресуда којом је мериторно одлучивано о постојању (непостојању) самог права.
Мериторну одлуку о праву војних пензионера на предметно ванредно повећање пензија овлашћен је и дужан донети Управни суд, по тужбама оштећених против Фонда за СОВО.
До сада је поднето више тужби, односно покренуто управних спорова, па се очекује да ће Управни суд донети одлуке по њима. Те пресуде ће бити валидан основ за даље поступање и о њима ће чланство бити обавештено.
Attachments
Zahtev za 11,06.doc You don't have permission to download attachments.(28 Kb) Downloaded 6 times
avatar
Admiral
Admin

Broj poruka : 28
Datum upisa : 21.04.2010
Godina : 55
Lokacija : Kragujevac

Pogledaj profil korisnika http://www.radio-admiral.info

Nazad na vrh Ići dole

Pogledaj prethodnu temu Pogledaj sledeću temu Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu